Այսօր: Կիրակի, 24 Սեպտեմբերի 2023թ.
Հրազդանի համայնքապետարանի պաշտոնական կայք
Հյուրերի քանակը՝ 28
ՀՀ ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶԻ ՀՐԱԶԴԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔ
ԻՐԱԴԱՐՁՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
«ԷԴԳԱՐ ՄԱՅՆԻՆԳ» ՍՊԸ-Ի կողմից ներկայացված Կոտայքի մարզի Հրազդան համայնքի Լանջաղբյուրի բազալտի հանքավայրի արդյունահանման աշխատանքների շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտի վերաբերյալ հանրային քննարկում (2-րդ փուլ)
2023,Սեպտեմբեր 15 - 26
Հրազդան համայնքը հայտարարում է համայնքային սեփականություն հանդիսացող հողամասերի աճուրդ–վաճառք
2023,Օգոստոս 30 - Հոկտեմբեր 5
ՄՐՑՈՒՅԹ-«Հրազդանի թիվ 7 ՆՈՒՀ» համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպության դաստիարակի թափուր պաշտոնի համար
2023,Օգոստոս 24 - Սեպտեմբեր 29
Հրազդան համայնքը հայտարարում է համայնքային սեփականություն հանդիսացող գյուղատնտեսական նպատակային նշանակության հողամասերի վարձակալության իրավունքով տրամադրման մրցույթ:
2023,Օգոստոս 22 - Սեպտեմբեր 26
Հրազդան համայնքը հայտարարում է համայնքային սեփականություն հանդիսացող հողամասերի աճուրդ–վաճառք:
2023,Օգոստոս 22 - Սեպտեմբեր 26
ՊԵՏԱԿԱՆ ԻՇԽԱՆՈՒԹՅԱՆ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ԳՐԱՍԵՆՅԱԿՆԵՐԻ ԳՈՐԾԱՌՈՒՅԹՆԵՐ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆՈՂ ՕՊԵՐԱՏՈՐՆԵՐԻ և ԴՐԱՆՑ ԿՈՂՄԻՑ ՄԱՏՈՒՑՎՈՂ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՑԱՆԿԸ
2018,Փետրվար 22 - 2030,Փետրվար 22

ՀԱՐՑՈՒՄ

ՀայտարարությունՀՀ Կոտայքի մարզի Հրազդանի համայնքապետարանը հայտարարում է մրցույթ «ՀՀ Կոտայքի մարզի Սոլակ գյուղի մանկապարտեզ» համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպության տնօրենի թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար:
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՂ
ՀՐԱԶԴԱՆԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆ
ՀԱՅՏԱՐԱՐՎԱԾ Է
21/11/2022
ՎԵՐՋՆԱԺԱՄԿԵՏ
21/12/2022
ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

ՀՀ Կոտայքի մարզի Հրազդանի համայնքապետարանը հայտարարում է մրցույթ «ՀՀ Կոտայքի մարզի Սոլակ գյուղի մանկապարտեզ» համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպության տնօրենի թափուր պաշտոն զբաղեցնելու  համար:

ՀՈԱԿ-Ի տնօրենը՝

ա)  իրականացնում Է ՀՈԱԿ-ի  ընթացիկ գործունեության ղեկավարումը.

բ) պատասխանատու է կադրերի ընտրության Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքային օրենսգրքի պահանջների պահպանման համար, ինչպես նաև օրենքով և համապատասխան կազմակերպության կանոնադրության սահմանված այլ պարտավորությունների ապահովման համար.

գ)լիազոր մարմին է ներկայացնում ֆինանսատնտեսական հաշվետվությունը, հաջորդ տարվա բյուջետային ֆինանսավորման հայտը.   
դ) կազմում է ՀՈԱԿ-ի հաստիքային ցուցակն ու ծախսերի նախահաշիվը և ներկայացնում համապատասխան լիազորված մարմնի հաստատմանը.

ե)իրականացնում է օրենքով և կանոնադրությամբ իրեն վերապահված այլ լիազորություններ:

 

      Մրցույթին մասնակցելու իրավունք ունեն՝

Մրցույթին մասնակցելու իրավունք ունեն տվյալ պաշտոնը զբաղեցնելու համար ներկայացվող պահանջները բավարարող Հայաստանի Հանրապետության այն գործունակ չափահաս քաղաքացիները, ովքեր ունեն՝

1) բարձրագույն կրթություն.

      2)կրթության պետական կառավարման լիազորված մարմնի սահմանած կարգով վերապատրաստված և նախադպրոցական ուսումնական հաստատության ղեկավարման իրավունք (հավաստագիր).

3) «Նախադպրոցական կրթության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 19-րդ հոդվածով սահմանված չափանիշները բավարարող անձը.

4) իրենց պարտականությունների կատարման համար անհրաժեշտ իրավական ակտերի իմացություն (Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրություն, համապատասխան ոլորտի Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրություն և այլ իրավական ակտեր):

 

  2. Տնօրենի ընտրության լրացուցիչ պայմաններն են`

1)      տրամաբանելու և տարբեր իրավիճակներում կողմնորոշվելու ունակություն.

2)      ֆինանսատնտեսական գործունեության իրականացման կարողություն.

3)    համակարգչով և ժամանակակից այլ տեխնիկական միջոցներով աշխատելու ունակություն.

4)      աշխատանքի կազմակերպման և ղեկավարման անհրաժեշտ հմտություններ.

5)     ենթակաների հետ վարվելու անհրաժեշտ էթիկայի կանոնների իմացություն.

6)     առնվազն մեկ օտար լեզվի իմացություն:

 

Մրցույթին մասնակցելու իրավունք չունի այն անձը, ով`

1)    դատական կարգով ճանաչվել է անգործունակ կամ սահմանափակ գործունակ.

2)    տառապում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2019 թվականի

 փետրվարի 15-ի թիվ 98-Ն որոշմամբ հաստատված ցանկում ընդգրկված

 հիվանդություններից որևէ մեկով.

3)   օրենքի խախտմամբ չի անցել ժամկետային պարտադիր զինվորական ծառայություն.

4)  դատապարտվել է հանցագործության կատարման համար, և նրա դատվածությունը

    սահմանված կարգով հանված կամ մարված չէ.

5)   զրկվել է որոշակի գործունեությամբ զբաղվելու իրավունքից, կամ որին օրենքի համաձայն արգելվել է որոշակի պաշտոններ զբաղեցնել.

6)   ներկայացրել է փաստաթղթեր, որոնք կեղծ են, լրիվ չեն կամ թերի են.

7)    65 տարին լրացած քաղաքացիները:

  Մրցույթը կկայանա 2022 թվականի դեկտեմբերի 21-ին ժամը 11:00-ին Հրազդանի համայնքապետարանի վարչական շենքում /ք. Հրազդան, Կենտրոն, Սահմանադրության հրապարակ 1, վարչական շենք 5-րդ հարկ/:

Նշված թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար դիմող քաղաքացիները  Հրազդանի   համայնքապետարանի աշխատակազմ պետք է ներկայացնեն`

  • դիմում.
  • նախադպրոցական ուսումնական հաստատության ղեկավարման իրավունք (հավաստագիր),
  • մեկ լուսանկար` 3x4 չափսի.
  • քաղվածք աշխատանքային գրքույկից կամ տեղեկանք աշխատանքային գործունեության մասին.
  • ինքնակենսագրություն.
  • անձնագրի, բարձրագույն կրթության դիպլոմի (արական սեռի անձինք` նաև զինգրքույկի

      կամ դրան փոխարինող ժամանակավոր զորակոչային տեղամասին կցագրման

      վկայականի) պատճենները.

  •  տեղեկանք` մշտական բնակության վայրից.
  •  հրատարակված հոդվածների ցանկ կամ գիտական կոչումը հավաստող փաստաթղթեր (դրանց առկայության դեպքում):

  Մրցույթին մասնակցելու համար փաստաթղթերը ներկայացնել անձամբ` անձնագրով, կամ անձը հաստատող փաստաթղթով:

     Փաստաթղթերն ընդունվում են յուրաքանչյուր աշխատանքային  օր` ժամը 10:00-17:00-ը Հրազդանի համայնքապետարանի շենքում / ՀՀ, Կոտայքիմարզ, ք. Հրազդան, Սահմանադրության հրապարակ 1, Վարչական շենք 5-րդ հարկ, հեռախոս՝ 060-70-40-60/:

Դիմումների ընդունման վերջին ժամկետն է` 2022թվականի  դեկտեմբերի 12-ը ներառյալ: 

  ՀՐԱԶԴԱՆԻ  ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆԻ  ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄ

Բոլորը
Ավագանու նիստեր
Ավագանու արտահերթ նիստ-09/08/2023
Ավագանու հերթական նիստ 05/06/2023
Ավագանու արտահերթ նիստ 12/05/2023
Ավագանու հերթական նիստ-05/05/2023
Ավագանու արտահերթ նիստ 13-04-2023
Ավագանու հերթական նիստ -07-04-2023
Ավագանու հերթական նիստ-10․03․2023
Ավագանու հերթական նիստ-10-02-2023
Ավագանու արտահերթ նիստ-30․01․2023
Ավագանու արտահերթ նիստ-23,12,2022
Ավահգանու հերթական նիստ-09.12.2022
Ավագանու հերթական նիստ 11.11.2022
Ավագանու արտահերթ նիստ-13.10.2022
Ավագանու հերթական նիստ 13.10.2022
Ավագանու նիստ-14.09.2022
Ավագանու նիստ 26-07-2022
Ավագանու նիստ 27.06.2022
ավագանու նիստ 02.06.2022
ավագանու նիստ 05.05.2022
Ավագանու նիստ 06.04.2022
Ավագանու նիստ 07.03.2022թ
ավագանու նիստ 08.02.2022
Ավագանու նիստ-21.01.2022
Ավագանու նիստ-14.01.2022
Ավագանու հերթական նիստ-08.02.2022թ
21.01.2022-ավագանու նիստ
14.01.2022 ավագանու նիստ
Ավագանու արտահերթ նիստ-19.10.2020թ.
Ավագանու հերթական նիստ-11.09.2020
Ավագանու արտահերթ նիստ-31.08.2020
Ավագանու արտահերթ նիստ -14.08.2020
Ավագանու հերթական նիստ-13.07.2020
Ավագանու հերթական նիստ-10.06.2020
Ավագանու արտահերթ նիստ-15.05.2020
Ավագանու հերթական նիստ-13․04․2020
Ավագանու արտահերթ նիստ-18.03.2020
Ավագանու հերթական նիստ 25.02.2020
Հրազդան համայնքի ավագանու հերթական նիստ 15.01.2019
Ավագանու արտահերթ նիստ-27.12.2019
Ավագանու արտահերթ նիստ-20.12.2019
Ավագանու հերթական նիստ -13.12.2019
Ավագանու արտահերթ նիստ -05.11.2019
Ավագանու հերթական նիստ-14.10.2019
Ավագանու հերթական նիստ 12.09.2019
Ավագանու արտահերթ նիստ-09.08.2019
Ավագանու արտահերթ նիստ-16.07.2019
Ավագանու հերթական նիստ-10.06.2019
Ավագանու արտահերթ նիստ-03.05.2019
Ավագանու հերթական  նիստ-12.04.2019
Ավագանու հերթական նիստ-25.02.2019
Ավագանու հերթական նիստ-15.01.2019
Ավագանու արտահերթ նիստ-21.12.2018
Ավագանու հերթական նիստ-14.12.2018
Ավագանու արտահերթ նիստ-19.11.2018
Ավագանու հերթական նիստ-14.11.2018
Ավագանու հերթական նիստ-15.10.2018
Ավագանու հերթական նիստ-14.09.2018
Ավագանու արտահերթ նիստ-03.09.2018
Ավագանու արտահերթ նիստ-28.08.2018
Ավագանու հերթական նիստ-30.07.2018
Ավագանու արտահերթ նիստ-02.07.2018
Ավագանու հերթական նիստ-13.06.2018
Ավագանու արտահերթ նիստ-22.05.2018
Ավագանու հերթական նիստ - 13.04.2018
Ավագանու արտահերթ նիստ 21.03.2018
Ավագանու հերթական նիստ - 21.02.2018
Ավագանու հերթական նիստ - 15.01.2018
ՄԵՐ ԿՈՆՏԱԿՏՆԵՐԸ
ՄԻԱՑԵՔ ՄԵԶ
ՀՂՈՒՄՆԵՐ
Հրազդան, Կենտրոն, Սահմանադրության հրապ․ 1
(0223) 2-23-45
info@hrazdan.am
Պաշտոնական էլ. փոստ` 53009789@e-citizen.am
(միայն www.e-citizen.am համակարգով ծանուցումների համար)© 2008 - 2023 Հեղինակային իրավունքները պաշտպանված են
ՀՐԱԶԴԱՆԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆ
Մշակող   ՏՀԶՎԿ ՀԿ
Համայնքային կառավարման տեղեկատվական համակարգ 2081
ԲԿԳ Մրցանակ 2015 - OGP Award 2015
2015 Regional Winner