Այսօր: Երկուշաբթի, 15 Օգոստոսի 2022թ.
Հրազդանի համայնքապետարանի պաշտոնական կայք
Հյուրերի քանակը՝ 15
ՀՀ ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶԻ ՀՐԱԶԴԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔ
ԻՐԱԴԱՐՁՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

ՀԱՐՑՈՒՄ

Ծրագիր N 1
 
Ժամանակահատված11/02/2013 - 11/02/2016
ԿարգավիՃակԳործողության ժամկետն ավարտված է  Գործողության ժամկետն ավարտված է
ԱնվանումՀՐԱԶԴԱՆ ՔԱՂԱՔԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՔԱՌԱՄՅԱ ԾՐԱԳԻՐ
Նպատակ     Քաղաքի ½³ñ·³óÙ³Ý ù³é³ÙÛ³ Íñ³·ÇñÝ ³ÛÝ ÑÇÙÝ³Ï³Ý ÷³ëï³ÃÕûñÇó Ù»ÏÝ ¿, áñÁ Ùß³ÏíáõÙ ¿ քաղաքապետի ¨ Ýñ³ ³ß˳ï³Ï³½ÙÇ ÏáÕÙÇó, ùÝݳñÏíáõÙ ¨ ѳëï³ïíáõÙ ¿ ѳٳÛÝùÇ ³í³·³Ýáõ ÏáÕÙÇó ¨ ¹ñíáõÙ ¿ ·áñÍáÕáõÃÛ³Ý Ù»ç: ²ÛÝ Çñ»ÝÇó Ý»ñϳ۳óÝáõÙ ¿ քաղաքի ëáódzÉ-ïÝï»ë³Ï³Ý Çñ³íÇ׳ÏÇ Ñ³Ù³ÉÇñ í»ñÉáõÍáõÃÛáõÝ ¨ ³éϳ ÑÇÙݳËݹÇñÝ»ñÇ µ³ó³Ñ³ÛïÙ³Ý, ýÇݳÝë³Ï³Ý, ïÝï»ë³Ï³Ý ¨ Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝ é»ëáõñëÝ»ñÇ ·Ý³Ñ³ïÙ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ Ýå³ï³Ï³ÛÇÝ ½³ñ·³óÙ³Ý ï»ë³ÝÏÛáõÝÇó Ó»éݳñÏí»ÉÇù ù³ÛÉ»ñÇ ³ÙµáÕçáõÃÛáõÝ, áñÁ ݳ˳ï»ëáõÙ ¿ é³½Ù³í³ñ³Ï³Ý ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛ³Ùµ քաղաքի ËݹÇñÝ»ñÇ ³ñ¹Ûáõݳí»ï ÉáõÍáõÙ ¨ Ýå³ï³Ï³ÛÇÝ µÛáõç»ï³í³ñÙ³Ý ·áñÍÁÝóóÇ Çñ³Ï³Ý³óáõÙ:

     Ðñ³½¹³Ý քաղաքի 2013-2016Ãà ëáódzÉ-ïÝï»ë³Ï³Ý ½³ñ·³óÙ³Ý ù³é³ÙÛ³ Íñ³·ÇñÁ Ùß³Ïí»É ¿ ѳٳӳÛÝ §î»Õ³Ï³Ý ÇÝùݳϳé³í³ñÙ³Ý Ù³ëÇݦ г۳ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ûñ»ÝùÇ 53-ñ¹ Ñá¹í³ÍÇ ¨ ѳٳÛÝùÇ Õ»Ï³í³ñÇ Ý³ËÁÝïñ³Ï³Ý Íñ³·ñÇ ¹ñáõÛÃÝ»ñի հիման վրա, Ýå³ï³Ï áõݻݳÉáí  µ³ñ»÷áËáõÙÝ»ñ ³ÝóϳóÝ»Éáõ ׳ݳå³ñÑáí Ñ»ï¨áճϳÝáñ»Ý µ³ñ»É³í»É քաղաքի µÝ³ÏãáõÃÛ³ÝÁ Ù³ïáõóíáÕ Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ áñ³ÏÁ:

  Քաղաքի ½³ñ·³óÙ³Ý ÑÇÙÝ³Ï³Ý áõÕÕáõÃÛáõÝÝ»ñÁ`
 . ÄáÕáíñ¹³í³ñ³Ï³Ý ·áñÍÁÝóóÝ»ñÇ ½³ñ·³óáõÙ ¨ ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛ³Ý Ó¨³íáñáõÙ:
. Քաղաքում Ýå³ëï»É Ýáñ ³ß˳ï³ï»Õ»ñÇ ëï»ÕÍÙ³ÝÁ, ³ç³Ïó»Éáí ÷áùñ ¨ ÙÇçÇÝ µÇ½Ý»ëÇ ½³ñ·³óÙ³ÝÁ.
. ´³ñ»É³í»É քաղաքի ýÇݳÝë³Ï³Ý íÇ׳ÏÁ` µ³ñÓñ³óÝ»Éáí »Ï³ÙáõïÝ»ñÇ Ñ³í³ù³·ñÙ³Ý Ù³Ï³ñ¹³ÏÁ` ×ßï»Éáí ÑáÕÇ Ñ³ñÏÇ ¨ ·áõÛù³Ñ³ñÏÇ µ³½³Ý»ñÁ.
. Æ Ñ³ßÇí ѳñϳÛÇÝ ¨ ³ÛÉ ûñ»ÝùÝ»ñáí ë³ÑÙ³Ýí³Í í׳ñáõÙÝ»ñÇ, ù³Õ³ùÇ µÛáõç»Ç ³í»É³óáõÙ 30 %-áí:
-Ներքին աուդիտի միջոցով, անկախ օբեկտիվ հավաստիացման և խորհրդատվական գործառույթ իրականացնել քաղաքապետարանի բաժինների և ստորաբաժանումների կառավարչական գործընթացների, ներքին հսկողության համակարգի, ռիսկերի կառավարման գործընթացների համակարգված և կարգավորված գնահատմանը և դրանց բարելավման միջոցով քաղաքապետարանի նպատակների արդյունավետ իրականացմանը:
. ØÇçáóÝ»ñ Ó»éݳñÏ»É քաղաքի ëáódzɳå»ë ³Ý³å³Ñáí ˳í»ñÇ ëáóÇ³É³Ï³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇ µ³ñ»É³íÙ³Ý áõÕÕáõÃÛ³Ùµ.
. Æñ³Ï³Ý³óÝ»É քաղաքապետարանի »ÝóϳÛáõÃÛ³Ý Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ, ß»Ýù»ñÇ ÑÇÙݳÝáñá·Ù³Ý ¨ ç»éáõóÙ³Ý í»ñ³Ï³Ý·ÝÙ³Ý ³ß˳ï³ÝùÝ»ñ, քաղաքապետարանի »ÝóϳÛáõÃÛ³Ý Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ Çñ³Ï³Ý³óÝ»É ·áõÛù³ÛÇÝ ¨ ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý í»ñ³½ÇÝáõÙ:
. Æñ³Ï³Ý³óÝ»É ù³Õ³ùÇ µ³ñ»Ï³ñ·Ù³Ý, ϳݳã³å³ïÙ³Ý ¨ ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý Ù³ùñÙ³Ý Áݹ·ñÏáõÝ ³ß˳ï³ÝùÝ»ñ.
. ²ßËáõųóÝ»É ù³Õ³ùÇ Ùß³ÏáõóÛÇÝ, Ù³ñ½³Ï³Ý ¨ ѳë³ñ³Ï³Ï³Ý ÏÛ³ÝùÁ.
. ²å³Ñáí»É ³ñ¹Ûáõݳí»ï ѳٳ·áñͳÏóáõÃÛáõÝ Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý ϳ½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ»ï, ÷á˳¹³ñÓ Ñ»ï³ùñùñáõÃÛáõÝÝ»ñ Ý»ñϳ۳óÝáÕ ËݹÇñÝ»ñÇ ÉáõÍÙ³Ý ·áñÍáõÙ:
. քաղաքապետի ¨ ³ß˳ï³Ï³½ÙÇ µ³ó áõ ó÷³ÝóÇÏ ³ß˳ï³ÝùÇ ³å³ÑáíáõÙ, քաղաքի Ù³ëÇÝ ³ÙµáÕç³Ï³Ý ¨ ×ß·ñÇï ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛ³Ý Ùßï³å»ë ï³ñ³ÍáõÙ ½³ն·í³Í³ÛÇÝ Éñ³ïí³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñáí, ÇÝãå»ë ݳ¨ ï»Õ»Ï³ïí³Ï³Ý ³ÛÉ ³ÕµÛáõñÝ»ñáí.
. úųݹ³Ï»É ¨ Ëñ³Ëáõë»É »ñÇï³ë³ñ¹³Ï³Ý ݳ˳ӻéÝáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, ³ç³Ïó»É Ýñ³Ýó Ñ»ï ϳåí³Í ѳñó»ñÇ ÉáõÍÙ³ÝÁ:

Իրականացնող կազմակերպություն(ներ)ՀՐԱԶԴԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ
Ֆինանսավորող(ներ)
Ծրագրի ղեկավար
Բովանդակություն
112 Էջ
Կից փաստաթղթեր
Հաշվետվություններ

Հանձնարարական

Հաղորդագրություն


Դիտել փաստաթղթաշարժը
Բոլորը
Ավագանու նիստ-26-07-2022
Ավագանու նիստ 26-07-2022
Ավագանու նիստ 27.06.2022
ավագանու նիստ 02.06.2022
ավագանու նիստ 05.05.2022
Ավագանու նիստ 06.04.2022
Ավագանու նիստ 07.03.2022թ
ավագանու նիստ 08.02.2022
Ավագանու նիստ-21.01.2022
Ավագանու նիստ-14.01.2022
Ավագանու հերթական նիստ-08.02.2022թ
21.01.2022-ավագանու նիստ
14.01.2022 ավագանու նիստ
Ավագանու արտահերթ նիստ-19.10.2020թ.
Ավագանու հերթական նիստ-11.09.2020
Ավագանու արտահերթ նիստ-31.08.2020
Ավագանու արտահերթ նիստ -14.08.2020
Ավագանու հերթական նիստ-13.07.2020
Ավագանու հերթական նիստ-10.06.2020
Ավագանու արտահերթ նիստ-15.05.2020
Ավագանու հերթական նիստ-13․04․2020
Ավագանու արտահերթ նիստ-18.03.2020
Ավագանու հերթական նիստ 25.02.2020
Հրազդան համայնքի ավագանու հերթական նիստ 15.01.2019
Ավագանու արտահերթ նիստ-27.12.2019
Ավագանու արտահերթ նիստ-20.12.2019
Ավագանու հերթական նիստ -13.12.2019
Ավագանու արտահերթ նիստ -05.11.2019
Ավագանու հերթական նիստ-14.10.2019
Ավագանու հերթական նիստ 12.09.2019
Ավագանու արտահերթ նիստ-09.08.2019
Ավագանու արտահերթ նիստ-16.07.2019
Ավագանու հերթական նիստ-10.06.2019
Ավագանու արտահերթ նիստ-03.05.2019
Ավագանու հերթական  նիստ-12.04.2019
Ավագանու հերթական նիստ-25.02.2019
Ավագանու հերթական նիստ-15.01.2019
Ավագանու արտահերթ նիստ-21.12.2018
Ավագանու հերթական նիստ-14.12.2018
Ավագանու արտահերթ նիստ-19.11.2018
Ավագանու հերթական նիստ-14.11.2018
Ավագանու հերթական նիստ-15.10.2018
Ավագանու հերթական նիստ-14.09.2018
Ավագանու արտահերթ նիստ-03.09.2018
Ավագանու արտահերթ նիստ-28.08.2018
Ավագանու հերթական նիստ-30.07.2018
Ավագանու արտահերթ նիստ-02.07.2018
Ավագանու հերթական նիստ-13.06.2018
Ավագանու արտահերթ նիստ-22.05.2018
Ավագանու հերթական նիստ - 13.04.2018
Ավագանու արտահերթ նիստ 21.03.2018
Ավագանու հերթական նիստ - 21.02.2018
Ավագանու հերթական նիստ - 15.01.2018
ՄԵՐ ԿՈՆՏԱԿՏՆԵՐԸ
ՄԻԱՑԵՔ ՄԵԶ
ՀՂՈՒՄՆԵՐ
ք.Հրազդան
(0223) 2-23-45
info@hrazdan.am
Պաշտոնական էլ. փոստ` @e-citizen.am
(միայն www.e-citizen.am համակարգով ծանուցումների համար)© 2008 - 2022 Հեղինակային իրավունքները պաշտպանված են
ՀՐԱԶԴԱՆԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆ
Մշակող   ՏՀԶՎԿ ՀԿ
Համայնքային կառավարման տեղեկատվական համակարգ 2071
ԲԿԳ Մրցանակ 2015 - OGP Award 2015
2015 Regional Winner